• Data publikacji: 25 stycznia 2017
  • Data zakończenia publikacji: 
  •    Tagi: 


Szanowni Państwo,

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 informuje, że 1 lutego 2017 r. wchodzą w życie:

– Uchwała Nr 3113 / 2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 stycznia 2017 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 925/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie wydania „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

oraz

– Uchwała Nr 3142 / 2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2017 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 926/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie wydania „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9”.

Zmienione z dniem 1 lutego 2017 r. „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” mają zastosowanie:

– do oceny kwalifikowalności kosztów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, poniesionych od dnia wejścia w życie tych Wytycznych,

– do oceny prawidłowości procedur wyboru wykonawców wszczętych od dnia wejścia w życie tych Wytycznych.

Główne zmiany w ww. dokumencie to: uproszczenie zasad udzielania zamówień publicznych, ujednolicenie zasad rozliczania wydatków poniesionych w walutach obcych oraz wprowadzenie usług informatycznych do kategorii kosztów kwalifikowalnych. Ponadto, w całym dokumencie dokonano poprawek redakcyjnych.

Zmienione z dniem 1 lutego 2017 r. „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” mają zastosowanie do wniosków o płatność złożonych począwszy od 1 lutego 2017 r.

Główne zmiany w ww. dokumencie to: doprecyzowanie i zmiana zapisów zwłaszcza w związku z przesyłaniem dokumentów rozliczających projekt za pośrednictwem aplikacji SL2014, w tym uzupełnienie zapisów dotyczących załączników do wniosków o płatność i opisów dokumentów oraz scalenie zapisów dotyczących wstrzymania i przerwania weryfikacji wniosku o płatność a także dodanie możliwości wycofania wniosku. Ponadto, uspójniono z umową o dofinansowanie zapisy dotyczące zabezpieczenia zaliczek.

W przypadku braku akceptacji treści zmienionych Wytycznych Beneficjentom przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy o dofinansowanie we wskazanym w niej terminie.

Brak oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy z powodu braku akceptacji zmienionych ww. Wytycznych oznacza ich akceptację.

W przypadku wypowiedzenia Umowy z tytułu braku akceptacji zmienionych Wytycznych, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu całości przekazanego mu dotąd dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

Zmienione Wytyczne IZ WRPO dot. kwalifikowalności Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2014-2020 (1.2 MB)

Zmienione Wytyczne IZ WRPO ws. zasad rozlicz proj Osi Priorytetowych 1-5 i 9 2014-2020 (1.1 MB)

Oceń przydatność artykułu
Metadane: