• Data publikacji: 3 marca 2017
  • Data zakończenia publikacji: 
  •    Tagi: 


Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 przypomina, iż w związku z realizacją projektów w ramach Działań 6.3 i 6.5 Beneficjent jest zobowiązany do zbierania danych od wszystkich uczestników projektów, w zakresie wynikającym z zapisów umowy o dofinansowanie oraz zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Wytycznych z zakresu monitorowania postępu rzeczowego z realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 – Załącznik 7 Zakres danych na temat uczestników projektów współfinansowanych z EFS gromadzonych w centralnym systemie teleinformatycznym. Zgodnie z ww. wytycznymi warunkiem udziału uczestnika w projekcie, a zarazem jego kwalifikowalności, jest zebranie wszystkich danych wskazanych we wspomnianym załączniku, a także w Załączniku nr 6 do Umowy o dofinansowanie: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania. Jednocześnie zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 – Podrozdział 4.3 Warunki realizacji projektów, Instytucja Zarządzająca reprezentowana przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, zapewnia opracowanie i udostępnienie uczestnikom projektu minimalnego zakresu dokumentów, stanowiących podstawę do udzielania wsparcia na rzecz uczestników projektu zawierającego w szczególności:

a) regulamin rekrutacji uczestników projektu;

b) formularz rekrutacyjny;

c) kartę oceny formularza rekrutacyjnego;

d) regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości;

e) biznesplan;

f) kartę oceny biznesplanu;

g) minimalne wymagania dotyczące oceny biznesplanu;

h) wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy uczestnikiem projektu a beneficjentem.

Wzory formularzy rekrutacyjnych załączone do regulaminu konkursów ogłoszonych dla Działań 6.3 oraz 6.5 są wystarczające na pierwszym etapie rekrutacji uczestników, pozwalającym wybrać osoby planowane do objęcia wsparciem. W momencie ich wyłonienia, Beneficjent jest zobowiązany do zbierania danych osobowych zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego z realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Oceń przydatność artykułu
Metadane: