W postępowaniu przeprowadzonym w drodze zapytania ofertowego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na przeprowadzenie szkolenia z języka angielskiego w formie kursu stacjonarnego dla 3 pracowników Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.

Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014–2020 dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych uprzejmie informuje, iż:

Prywatna Szkoła Językowa Forum
ul. Chopina 23
62-800 Kalisz

złożyła najkorzystniejszą ofertę, tj. ofertę, która otrzymała największą liczbę punktów i została wybrana na Wykonawcę przedmiotowego zamówienia.
Działanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe Instytucji Pośredniczącej WRPO 2014+ dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej na lata 2017-2018”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna działanie 10.1. „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO 2014+”.

Oceń przydatność artykułu
Metadane:

Załączniki:

# Plik Opis Rozmiar pliku
1 pdf Informacja o wyborze wykonawcy kurs j angielski 2018-02-19 377 KB