Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014–2020, uprzejmie informuje, iż:

Multimedia Polska Biznes S.A.
Koszykowa 60B
00-667 Warszawa

złożyła najkorzystniejszą ofertę i została wybrana na Wykonawcę przedmiotowego zamówienia w postępowaniu na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r.

Działanie realizowane będzie w ramach projektu pn.: „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe Instytucji Pośredniczącej WRPO 2014+ dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej na lata 2017-2018”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna działanie 10.1. „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO 2014+” .

Metadane: