Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014–2020, uprzejmie informuje, iż:
Spółdzielnia Inwalidów Prosna Kalisz Ul. Widok 2A 18, 62-800 Kalisz 
złożyła najkorzystniejszą ofertę i została wybrana na Wykonawcę przedmiotowego zamówienia Usługa realizowana będzie w ramach działań projektu pn. :„Wsparcie instytucjonalno – kadrowe Instytucji Pośredniczącej WRPO 2014+ dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej na lata 2017-2018”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna, Działanie 10.1. „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO 2014”.

Oceń przydatność artykułu
Metadane:

Załączniki:

# Plik Opis Rozmiar pliku
1 pdf Info wybór wykonawcy sprzątanie 02012017 384 KB