Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014–2020, uprzejmie informuje, iż firma:
Mirosław Lewandowski Inżynieria Paliwowa ENVIRON *Świat Smaków CATERING
Ul. Kresowa 18, 62-800 Kalisz
złożyła najkorzystniejszą ofertę i została wybrana na Wykonawcę przedmiotowego zamówienia Usługa realizowana będzie w ramach działań projektu pn. :„Wsparcie instytucjonalno – kadrowe Instytucji Pośredniczącej WRPO 2014+ dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej na lata 2017-2018”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna, Działanie 10.1. „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO 2014+” oraz w ramach projektu pn.: „Informacja i promocja WRPO 2014+ realizowana przez Instytucje Pośredniczącą WRPO 2014+ dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej na lata 2017-2018”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10. Pomoc techniczna, Działanie 10.2. Informacja i promocja WRPO 2014+.

Oceń przydatność artykułu




Metadane:

Załączniki:

# Plik Opis Rozmiar pliku
1 pdf Info wybór wykonawcy catering 28122016 385 KB