W postępowaniu przeprowadzonym w drodze zapytania ofertowego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na sukcesywne dostawy materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014–2020 uprzejmie informuję, iż firma:

Spychała Sylwia Biuro Serwis Wszystko dla Biura
ul. Ks. Warszawskiego 18,
63-400 Ostrów Wielkopolski

złożyła najkorzystniejszą ofertę i została wybrana na Wykonawcę przedmiotowego zamówienia.
Działanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe Instytucji Pośredniczącej WRPO 2014+ dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej na lata 2017-2018”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna działanie 10.1. „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO 2014+”.

Oceń przydatność artykułu
Metadane: