• Data publikacji: 14 września 2016
  • Data zakończenia publikacji: 
  •    Tagi: 


SAKO-PTZ.20.9.2016
Kalisz, dnia 14 września 2016 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w postępowaniu przeprowadzonym w drodze zapytania ofertowego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na usługę polegającą na przygotowaniu i wygłoszeniu prelekcji podczas konferencji pn. „Rola Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w rozwoju lokalnym” w dniu 05.10.2016 r., realizowanej w ramach projektu pn.: „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe Instytucji Pośredniczącej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna działanie 10.1. „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO 2014+” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014–2020, uprzejmie informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na usługę polegającą na przygotowaniu i wygłoszeniu prelekcji podczas konferencji pn. „Rola Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w rozwoju lokalnym”, złożyły osoby:

Część 1 zamówienia:
Przygotowanie i wygłoszenie prelekcji nt. „Zrównoważony rozwój lokalny z uwzględnieniem instrumentu ZIT” w dniu 05.10.2016 r. podczas konferencji pn. „Rola Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w rozwoju lokalnym.”
Przemysław Ciesiółka

Część 2 zamówienia:
Przygotowanie i wygłoszenie prelekcji nt. „Gospodarka niskoemisyjna w strategii zrównoważonego rozwoju” w dniu 05.10.2016 r. podczas konferencji pn. „Rola Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w rozwoju lokalnym.”
Dariusz Kałużny

Część 3 zamówienia:
Przygotowanie i wygłoszenie prelekcji nt. „Przywracanie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich” w dniu 05.10.2016 r. podczas konferencji pn. „Rola Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w rozwoju lokalnym.”
Prof. Paweł Churski

Część 4 zamówienia:
Przygotowanie i wygłoszenie prelekcji nt. „Budowanie/tworzenie partnerstw lokalnych oraz przestrzeni do współpracy ponadregionalnej (Partnerstwo Publiczno-Prywatne)” w dniu 05.10.2016 r. podczas konferencji pn. „Rola Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w rozwoju lokalnym.”
Henryk Borko

Część 5 zamówienia:
Przygotowanie i wygłoszenie prelekcji nt. „Wsparcie przedsiębiorczości kluczem do zrównoważonego rozwoju lokalnego” w dniu 05.10.2016 r. podczas konferencji pn. „Rola Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w rozwoju lokalnym.”
Henryk Borko

Część 6 zamówienia:
Przygotowanie i wygłoszenie prelekcji nt. „Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy” w dniu 05.10.2016 r. podczas konferencji pn. „Rola Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w rozwoju lokalnym.”
Prof. Dr hab. Jerzy Olszewski

Oceń przydatność artykułu
Metadane: