• Data publikacji: 9 czerwca 2017
  • Data zakończenia publikacji: 
  •    Tagi: 


Publikujemy aktualną wersję harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rok 2017.

Zmiany względem poprzedniej wersji harmonogramu z kwietnia 2017:

  • wprowadzenie nowych naborów w Poddziałaniu 4.3.2. Gospodarka wodno-ściekowa w ramach ZIT dla rozwoju AKO, Poddziałaniu 4.4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla rozwoju AKO, Poddziałaniu 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania, Poddziałaniu 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania,
  • zmiany kwot w naborach w Poddziałaniu 5.1.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, będące w zarządzie Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz drogi, których realizacja wynika ze Strategii ZIT lub Mandatów Terytorialnych OSI), w Poddziałaniu 8.1.1 Edukacja przedszkolna, Poddziałaniu 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne oraz w części poddziałań związanych z realizacją Mandatów Terytorialnych OSI,
  • zmiana terminu naboru w Poddziałaniu 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.
Harmonogram_naborów_wniosków_o_dofinansowanie_dla_WRPO_2014__na_rok_2017_(czerwiec_2017)

 

Oceń przydatność artykułu
Metadane: