Systemu dystrybucji środków unijnych poprzez instrumenty finansowe w ramach WRPO 2014+ jest w trakcie przygotowywania

Beneficjenci będący przedsiębiorcami z sektora MŚP z terenu województwa wielkopolskiego mogą w dalszym ciągu korzystać z preferencyjnych pożyczek i poręczeń ze środków inicjatywy JEREMIE. Wsparciem objęte mogą być wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym w szczególności dotyczące:

a)zakupu, budowy lub modernizacji obiektów produkcyjnych, usługowych lub handlowych;

b)tworzenia nowych miejsc pracy;

c)wdrażania nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,

d)zakupu wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakupu środków transportu bezpośrednio związanego z celem realizowanego przedsięwzięcia;

e)oraz innych celów gospodarczych przyczyniających się do rozwoju MŚP.

Szczegółowe informacje na temat inicjatywy JEREMIE w Wielkopolsce znajdują się na stronie http://www.jeremie.com.pl/.

Oceń przydatność artykułu