Komitet Monitorujący (KM) działa jako niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Instytucji Zarządzającej programem i przez nią jest powoływany.

W jego skład wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, świata nauki oraz partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe).  Ponadto w pracach Komitetu Monitorującego mogą uczestniczyć przedstawiciele innych instytucji, w tym europejskich, a także osoby zaproszone przez przewodniczącego KM.

Przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych oraz świata nauki stanowią nie mniej niż jedną trzecią składu osobowego KM, co ma zapewnić kontrolę społeczną nad realizacją programu.

Komitet Monitorujący zbiera się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku. Jego szczegółowy skład, tryb pracy oraz zasady działania określa Instytucja Zarządzająca programem, przy której funkcjonuje również sekretariat zapewniający obsługę komitetu.

Kompetencje

Do zadań Komitetu Monitorującego należy m.in.:

  • rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach programu oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów,
  • okresowe badanie postępu w zakresie osiągania celów programu, na podstawie dokumentów przedkładanych przez Instytucję Zarządzającą,
  • analizowanie rezultatów realizacji programu oraz wyników oceny realizacji programu,
  • analizowanie i zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego z wdrażania programu,
  • zapoznawanie się z rocznymi raportami z kontroli programu oraz z komentarzami Komisji Europejskiej do tych raportów,
  • przedkładanie Instyutucji Zarządzającej propozycji zmian lub analiz programu ułatwiających realizację celów Polityki Spójności.
  • KM WRPO 2014+ podejmuje decyzje w postaci uchwał

Monitorujący może podjąć decyzję o powołaniu grup roboczych, stałych lub ad hoc, zajmujących się wybranymi kwestiami będącymi przedmiotem prac KM WRPO 2014+. Może także korzystać z opinii niezależnych ekspertów lub usług innych instytucji.

Zasady powoływania i funkcjonowania Komitetu Monitorującego określa:

Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (rozdział 10)

Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr… w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014–2020.

Oceń przydatność artykułu